Kereskedelmi szakirodalom

Kereskedelmi marketing és menedzsment

Kereskedelem, szolgáltatás kategória termékei

Könyvkereskedelem Magyarországon [ szerkesztés ] A nyomtatott könyv forgalmazásának kezdetei hazánkban [ szerkesztés ] Hess András budai műhelyében pünkösdjének vigíliáján, előestéjén, vagyis június 5-én fejezte be az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Chronica Hungarorum előállítását.

Az közötti években egy második, közelebbről ismeretlen nyomda is működött az kereskedelmi szakirodalom területén, de az ott készült nyomtatványok értékesítési formája kereskedelmi szakirodalom kérdéses. A forrásokban különböző névformájában - 'librarius','bibliopola','Buchfürer' - szereplő könyvesek a szabad királyi városokban, mindenekelőtt Budán éltek.

kereskedelmi szakirodalom

Egy részük Németországból érkezett Magyarországra és különféle német nyomdák megbízottjaként tevékenykedett. Művelődés- és könyvtártörténeti szempontból a Budán működők a legjelentősebbek.

Kereskedelmi marketing és menedzsment

A budai könyvkiadás és -kereskedelem kialakulásában fontos volt Mátyás király -es utasítása, amelyben elrendelte az egyházmegyék szerkönyveinek nyomtatott kiadását. A következő években megkezdte működését az első névről ismert kiadó kereskedő, Theobald Feger Feger Tibold. Mint kereskedő, a maga korának legjelentősebb német vállalkozójával, a nürnbergi Anton Kobergerrel állt kapcsolatban.

Nála jelent meg ban a nevezetes Schedel-krónika e kötetben található a Budát ábrázoló első fametszet.

kereskedelmi szakirodalom

A nürnbergi cég fennmaradt irataiból ismert, hogy a könyvből több tucatot szállítottak Budára bizományba; Koberger es zárszámadásában Feger 56 forint adósaként szerepel. A budai kereskedő akkor már nem élt, körül halt meg, nem tudjuk, hogy a német nyomdász megkapta-e a könyvek ellenértékét. Az adalék mindenesetre rávilágít arra, hogy Buda és Magyarország bekapcsolódott ebben a korszakban az európai könyvkereskedelem vérkeringésébe, másrészt kiderül, hogy a könyvterjesztés ma is meghatározó formája, a kiadótól bizományba történő átvétel már ekkor bevett gyakorlat volt.

A budai könyvkiadó kereskedők közreadásában 61 nyomtatványról tudunk, ezek nagyobb része liturgikus könyv, de akad köztük tankönyv és történelmi munka kereskedelmi szakirodalom. A korszakból hazánk különféle városaiból is maradtak fenn könyvkereskedelemre vonatkozó szórványos adatok.

SZAKIRODALOM

Késmárkon az as évekből ismert egy Ambrosius nevű személy, aki rendszeresen hozott be külföldről, talán Krakkóból könyveket; Kassáról Joannes Prewsz neve olvasható a forrásokban mint eladósodott könyvkereskedőé, Eperjesen Marcus 'bibliopola' működéséről rendelkezünk szerény adatokkal, Szebenben pedig Johannes 'Buchfürer'-ről emlékeznek meg a rendelkezésükre álló dokumentumok. Ezek a könyvesek nyilván a helyi közösség - iskola, plébánia - könyvszükségletét elégítették ki, feltehetően egyéb kereskedelmi jellegű tevékenység mellett.

Közvetlenül a Mohácsot megelőző évekből maradtak fenn adalékok arról, kereskedelmi szakirodalom a hatalom megkísérelte szabályozni a könyvforgalmat. Luther tanai az as évek elején Magyarországon is megjelentek, II.

Lajos ben elrendelte, hogy az "eretnek" írásait senki se merészelje árusítani, megvenni vagy olvasni. A Nagyszeben városának szóló utasítást ugyanabban az évben követte a Sopron magisztrátusát figyelmeztető, a következő évben pedig a bártfaiakat szólította fel a lutheri tanok kerülésére.

Könyvkereskedelem Magyarországon

Az uralkodói rendelet a tiltott könyvek megsemmisítéséről is intézkedett: a források a budai, brassói, soproni és szebeni könyvmáglyákról tudósítanak. A török megszállás alatt az üzletek megszűntek, de a hódoltságon kívül eső városokban PozsonyNagyszombatTemesvár stb.

A kereskedelem igazi fellendülése a Mint a legtöbb európai könyvkereskedelem, ez is a német mintájára fejlődött, erre utal a könyvek bizományba történő szállítása is.

Az önálló könyvkereskedelem Erdélyben is ekkor bontakozott ki.

Széchenyi hatása a magyar irodalomra és művészetre

Az első könyvkereskedést Josef Franz Kollmann bécsi nyomdász alapította Kolozsváron ben. Ő főként tankönyvekkel foglalkozott. Nála jelentősebb kereskedő volt id. Martin Hochmeister szebeni nyomdász, aki ban kapott szabadalmat könyvkereskedés létesítésére.

'kereskedelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

Ő már újságokat is forgalmazott. Ez idő tájt bontakozott ki igazán az irodalmi élet is. Könyvkereskedők és könyvkötő kereskedők[ szerkesztés ] A Az első könyvkötő céh Pozsonyban alakult meg -ban, majd követte NagyszombatKassaDebrecenLőcse mestereinek céhalapítása.

Ennek következtében a könyvkereskedők száma is nőtt. A magyar könyvkereskedelem és könyvkiadás történetében jelentős volt Heckenast Gusztáv fellépése, aki ban vette meg sógorától annak könyvesboltját.

Közel 40 év alatt több mint magyar pénzt keresni a pho n külföldi kiadványt hozott forgalomba.

Agárdi Irma Kereskedelmi marketing és menedzsment Ez a könyv kitűnő összefoglalást ad a kereskedelemben megfigyelhető nemzetközi és hazai trendekről, a fontosabb ismeretekről és a kereskedők napi munkafolyamatait is bemutatja.

A főváros mellett a vidéki könyvkereskedelem egyre inkább háttérbe szorult. A rendszer bukása után a kereskedelem és kiadás ismét fejlődésnek indult, még ha nehezebben tudott is kibontakozni. A nehézségek főként a vidéki kereskedőket érintették.

kereskedelmi szakirodalom

Az es kereskedelmi szakirodalom követően újra lehetővé vált a bekapcsolódás az európai kulturális életbe. Az első világháborútól a második világháborúig[ szerkesztés ] Az I. A Magyarországon kialakult politikai rendszerek a könyvkereskedelemre is hatással voltak. Az as években hozott törvény értelmében, a régi könyvek luxusjavaknak számítottak. Kereskedelmi szakirodalom azt jelentette, hogy jelentős adót kellett utánuk fizetni.

kereskedelmi szakirodalom

Ez több szakmában legfőképp az antikváriusok és magángyűjtők körében is nagy felháborodást keltett. Ezért az as években a törvényt úgy módosították, hogy bizonyos szakmák kivételt képezhettek a rendelkezés alól.

További a témáról